Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

22 April 2007

Hongrie, Debrecen

Ci-joint vous pouvez consulter un article en hongrois paru après notre passage à Debrecen en Hongrie, dans le journal Naplo du 10 mars 2006.

Pages_from_Had_bihari_Naplo_20060310_1_.pdf

medium_PICT0021.JPG

05 April 2007

SLOVAQUIE, Kosice

Cet article est paru à Kosice, en Slovaquie, après l'interview d'une jeune journaliste qui avait assisté à nos interventions dans cette ville.

 

medium_Article_Koscice.JPG

 

Voir le lien ci-contre pour visualiser l'article:

Article_Koscice.JPG

07 April 2006

De l'Arena

 25 marzo 2006

Agli istituti «Marco Polo» e «Einaudi»

Si studia il francese e si impara l’Europa 

 

Il «sogno» dell'Europa, nei due istituti tecnici periti aziendali corrispondenti in lingue estere della città, il «Marco Polo» di via Moschini e l'«Einau­di» di via San Giacomo, è diventato realtà per le classi che studiano la lingua francese delle due scuole. «Reve d'Europe» si intitola infatti il proget­to, finanziato dalla Commissione europea, dai mi­nisteri francesi agli Affari europei, per la Gioven­tù e lo Sport, che ha visto otto incontri nelle due scuole veronesi, tenuto da due giovani francesi Yves Mouillet e Michel Pierpaoli, per la sensibiliz­zazione degli studenti delle scuole secondarie alle problematiche europee e per la promozione del dialogo interculturale in Europa.


Ad organizzare e concretizzare il progetto nei due istituti veronesi, la professoressa Marianne Maroselli, docente di Conversazione francese, che ha sottolineato «il grande entusiasmo e la par­tecipazione degli studenti di francese all'attività. I ragazzi hanno potuto assistere a otto interventi il cui contenuto è assimilabile ad una lezione di educazione civica, con cenni sull'Unione eu­ropea, sulle differenze in Europa, sulla cittadinan­za attiva, sull'importanza del dialogo intercultu­rale».


«Il tutto», prosegue, «in lingua francese, parlata da due docenti di madrelingua che hanno saputo adattare il loro livello linguistico alle competenze dei ragazzi. I due docenti stanno facendo un viag­gio di 13 mesi in Europa centrale e orientale».


«Un altro aspetto significativo», ha aggiunto la professoressa Maroselli, «è stato che non si è trat­tato di una lezione frontale, ma incontri in cui si è sollevato il dibattito, per guidarlo verso l'idea di democrazia e verso una visione complessa e dinamica della realtà europea». Insomma una «scuola sull'Europa», in una delle lingue europee più parlate nel nostro continente. (e.cerp.)

 

De l'Arena

Journal de Vérone, du 25 mars 2006.

Aux établissements « Marco Polo » et « Einaudi »
On étudie le français et on apprend l’Europe

Le « rêve »  de l’Europe, dans les deux instituts techniques pour la formation d’experts d’entreprise - correspondants en langues étrangères de la ville, le « Marco Polo » de rue Moschini et de l’ « Einaudi » de rue San Giacomo, est devenu réel pour les classes qui étudient la langue française dans les deux instituts. En effet, « Rêve d’Europe » est le nom du projet, sponsorisé par la Commission européenne, par le Ministère français des Affaires européennes, par le Ministère français de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, qui a fait huit interventions dans les deux instituts de Vérone, présentées par deux jeunes français, Yves Mouillet et Michel Pierpaoli, pour la sensibilisation des étudiants des écoles secondaires aux problématiques européennes et pour la promotion du dialogue interculturelle en Europe.

C’est le professeur Marianne Maroselli, enseignante de Conversation française, qui a organisé et concrétisé le projet : Elle a souligné «  le grand enthousiasme et la participation des étudiants de français à cette activité. Les jeunes ont pu prendre part à huit interventions dont le contenu est proche aux cours d’éducation civique, avec des notices sur l’Union européenne, sur les différences en Europe, sur la citoyenneté active, sur l’importance du dialogue interculturel ».

« Tout cela » continue-t-elle « en langue française, parlée par deux enseignants de langue maternelle française qui ont su adapter leur niveau linguistique aux compétences des élèves. Les deux enseignants sont en train de faire un voyage de 13 mois dans l’Europe centrale et orientale ».

« Un autre aspect significatif », a ajouté le professeur Maroselli, « c’est que ces interventions n’ont pas étés des leçons frontales, mais des rencontres dans lesquelles on a soulevé le débat, pour le guider vers l’idée de démocratie et vers une vision complexe et dynamique de la réalité européenne ». Donc une « école sur l’Europe », dans une des langues européennes plus parlées dans notre continent. (e.cerp.) 

10 March 2006

SME, Bratislava, Slovaquie

Dvaja Francúzi cestujú naprieč Európou

Michelle a Yves v popredí, obklopení študentami francúzskej sekcie gymnázia Metodova. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

 

Študentom francúzskej sekcie Gymnázia Metodova spestrili pred pár dňami vyučovanie dvaja mladí Francúzi. Yves a Michelle sa v rámci svojho nevšedného projektu zastavili aj na Slovensku. V prerobenej dodávke, ktorá im slúži ako dočasný domov, cestujú po dvadsiatich európskych krajinách. Za trinásť mesiacov by mali prejsť viac ako päťdesiattisíc kilometrov a navštíviť množstvo európskych škôl.

Yves s Michellom sa poznajú už od univerzitných čias, ale taký dlhý čas spolu ešte netrávili. "Keď ste s niekým nonstop, nemôžete sa správať prirodzene. Treba ustúpiť, robiť kompromisy, ale predovšetkým byť tolerantný," opisujú život v občas až bojových podmienkach. "Našim najväčším nepriateľom je zima. V aute máme kúrenie, ale občas je to veľmi ťažké," hovorí Yves.

"Obaja sme po škole nemali čo robiť, boli sme dosť rozčarovaní zo života. A preto sme sa jedného dňa rozhodli niečo vymyslieť. Podarilo sa nám zostaviť projekt, na ktorý sme získali grant niekoľko desiatok tisíc EUR. A teraz zisťujeme, čo v súčasnosti znamená byť Európanom. Chceme ukázať, že je dôležité nenechať vlastnú zodpovednosť druhým. Stačí iba prejaviť trochu zvedavosti, nedať so sebou manipulovať a naučiť sa byť slobodný. Naša cesta je vlastne dialóg s mladými ľuďmi, v ktorom im chceme dokázať, že existujú rôzne riešenia," vysvetľuje.

"Vysvetľujeme mladým, čo to znamená byť aktívnym obyvateľom. Mladý človek môže na miestnej úrovni urobiť veľa. Nemá síce veľkú moc, ale môže sa aktívne zapájať do života okolo seba. Založiť tanečnú skupi-

nu, napísať o svojej štvrti, jednoducho sa zaujímať o okolie. Našim cieľom nie je dokázať, že Európa je dokonalá, ale možno práve takto nájdeme riešenie, aby sa každý z nás cítil lepšie a zachoval si svoju vlastnú identitu. Každý z nás má moc, aj keď malú," vysvetľuje Yves.

"Napríklad Poliaci ukázali množstvo frustrácie. Nechápavo sa nás pýtali, prečo sme sa vybrali práve do takej chudobnej krajiny ako je tá ich. V Čechách sme zas objavili viac pesimizmu ako na Slovensku. Slovenskí študenti povedali, že síce nie sú hrdí na to, že sú Slovákmi, ale že sú spokojní. Hovorili s nami veľmi otvorene a úprimne," porovnáva Yves.

Po Slovensku ich čaká návšteva Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunsko či Turecka. Rusko zo svojich plánov vynechávajú a trinásťmesačné turné zakončia o rok návratom do Poľska.

Výsledkom tohoto zaujímavého projektu by mal byť akýsi manuál pre pedagógov, film a výstava fotografií. Yves s Michelle si tiež poctivo vedú internetový denník a v budúcnosti by si chceli udržať aktívny kontakt so všetkými školami, ktoré na cestách spoznajú. "Chceme spoznať iné krajiny, kultúry, ľudí, prežiť dobrodružstvo a vybočiť z vychodených cestičiek. Chceme spoznať svoje hranice a cez ostatných ľudí spoznať aj samých seba," dodáva Yves, ktorý sa po európskom výlete chystá do Číny, a preto vo voľnom čase študuje učebnicu čínskej gramatiky.

MARÍNA DOBOŠOVÁ

Webstránka internetového blogu: http://reve-europe.blogspirit.com

[27. 1. 2006]
1 2 3 Next